Aktywizacja zawodowa

Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym biernych zawodowo jest podstawowym wyzwaniem dla wszystkich krajów. Aktywizacja zawodowa jest sposobem na znalezienie pracy. Generalnie ludzie chcą pracować, jednak czasami nie jest to możliwe przez posiadanie luk edukacyjnych. Dlatego też powinniśmy pomagać ludziom, którzy chcą zmienić swoją sytuacje.

Musimy nad tym pracować, ponieważ dane strukturalne dotyczące bezrobocia z zakresu 10 lat (2003-2013) wskazują, iż liczba osób w wieku 45+ wśród osób bezrobotnych w Polsce i Czechach podwoiła się, w Hiszpanii potroiła, a w Holandii wzrosła o 40%. Dodatkowo kryzys gospodarczy w Europie, który dotknął wielu tradycyjnych sektorów gospodarki pogłębił bezrobocie strukturalne w tych krajach. Ludzie pracujący w tradycyjnych sektorach, nieatrakcyjni dla innych, znaleźli się na marginesie społeczeństwa. W 2013 roku 20% osób w wieku 45+ w UE stanowiło osoby wykluczone społecznie. Liczba osób zatrudnionych w szeroko rozumianej branży przetwórstwa drzewnego to w Holandii ponad 20 000 osób podczas, gdy w Polsce aż 75 tys. osób (+20% vs 2008 r.), Hiszpanii 23 tys. osób (-30% vs 2008 r.), a w znacznie mniejszych Czechach aż 30 tys. osób (podobnie jak w 2008 r.).

Ludzie w wieku 45+

Problem wykluczenia zawodowego może spotkać każdego, jednak osoby w wieku 45+ są o wiele bardziej na to narażone. Osoby te reprezentują tradycyjne sektory gospodarki przez co są narażone na wykluczenie bądź już są wykluczone. Ten problem dotyka wielu ludzi w wieku 45+. Na rynku pracy wiek stanowi barierę w przypadku osób w średnim wieku. Pracodawcy myślą stereotypowo na temat produktywności i dyspozycji do nauki nowych rzeczy przez osoby 45+. Jednak my możemy wpłynąć na zmianę myślenia!